Responsive Reklam Alanı


İl Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü, çiftçiye verilecek olan mazot, gübre ve toprak analizi desteği tebliğinin yayınlandığını bildirdi.

İl Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, mazot, gübre ve toprak analizi desteği tebliğinin 15 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatılarak, tebliğ gereğince 2012 yılı içerisinde Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olan çiftçilere mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada, destek ile ilgili şu bilgiler verildi:

Ödeme yapılacak çiftçiler

Ödemeler, ÇKS’ye kayıtlı olan ve bu Tebliğde mazot, gübre ve toprak analizi destekleme uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere yapılır.

Ödemeye esas arazi büyüklüğü

1) Çiftçilere, yılı içerisinde işledikleri ÇKS’de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılır. Müracaat ettikleri toplam arazi miktarı 1 dekarın altında olan çiftçilere mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılmaz.

Ödeme miktarı

1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen çiftçilere dekar başına mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılır. Toprak analizi desteği dekar başına 2,5 TL’dir.

2) Mazot ve gübre destekleme ödemeleri üç ana ürün grubunda alan bazlı, olarak aşağıdaki tabloda belirtildiği şekliyle yapılır.

3) ÇKS’ye kayıtlı 50 dekar ve üzeri her bir tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için, her 50 dekarlık alan için bir analiz olmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda 1.1.2012 tarihi ile 31.12.2012 tarihi arasında toprak analizi yaptırılması zorunludur. 50 dekarın altındaki tarım arazisi için bu şart aranmaz.

4) Toprak analizi desteği ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda 1.1.2012 tarihi ile 31.12.2012 tarihi arasında toprak analizi yaptırması zorunludur. Her toprak analizine en fazla 50 dekar için ödeme yapılacaktır. Her analiz en fazla 50 dekarlık bir tarım arazisini temsil eder.

Başvuruların kabulü

1) Mazot, gübre ve toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 31.12.2012 günü mesai saati bitimine kadar ilçe müdürlüklerine, merkez ilçede ise il müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir. Kadastro görmemiş köylere ilişkin tahkim komisyonlarınca yapılan çalışma planına göre her köy için son müracaat tarihi, 31.12.2012 tarihinden önce olmak kaydıyla belirlenir ve bu tarih 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre ilgili muhtara tebliğ edilir.

2) İl müdürlükleri merkez ilçelerde, ilçe müdürlüklerinin yapmakla yükümlü oldukları görevleri yapar. İlçe müdürlükleri, köy/mahalle seviyesinde belli bir sıraya göre başvuruları değerlendirir. Çiftçiler, ÇKS’de kayıtlı oldukları il/ilçe merkezlerine başvurur ve teslim ettikleri belgelerdeki bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Başvuru yapan çiftçilerin bilgilerinde değişiklik olması halinde Yönetmelik kapsamında ÇKS’deki bilgilerini güncellemesi gereklidir.

Mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi başvuruları

1) Çiftçiler, Ek 1’deki başvuru dilekçesi ile yararlanmak istedikleri destekleri işaretleyerek başvuruda bulunacaklardır. Ayrıca 50 dekar ve üzeri her bir tarım arazisi için gübre destekleme ödemesi ile toprak analizi destekleme ödemesinden yararlanmak isteyen çiftçiler Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarca onaylanmış Ek-2’deki Toprak Analizi Formu ile müracaatta bulunacaklardır. Mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi, ÇKS’de kayıtlı olan çiftçilerin tarımsal faaliyette bulunduğu arazileri üzerinden dekar başına yapılacaktır.

İstenecek bilgi ve belgeler

1) 2012 yılı mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin Yönetmelik kapsamında 2012 yılı ÇKS kaydını yaptırmaları ve aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle il/ilçe müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

a) Mazot, gübre ve toprak analizi desteği başvuru dilekçesi (Ek-1),

b) ÇKS’ye kayıtlı her bir 50 dekar ve üzeri tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için Toprak Analizi Formu (Ek-2) ve analiz raporu,

c) Toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin Toprak Analizi Formu (Ek-2) ve analiz raporu.

Uygulama dışında kalacak çiftçiler

1) Aşağıdaki çiftçiler mazot, gübre ve toprak analizi destekleme uygulamasından yararlanamaz:

a) 2012 yılı ÇKS kaydı olmayanlar,

b) Bu Tebliğin 12 nci maddesinde istenen belgelerle birlikte süresi içinde başvuru yapmayanlar,

c) Askı listelerinde isminin bulunmaması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için yazılı başvuru yapmayanlar,

ç) Kamu kurum ve kuruluşları.

Desteklemeye tabi olmayacak araziler

1) Aşağıdaki araziler mazot, gübre ve toprak analizi destekleme uygulaması kapsamı dışındadır:

a) 2012 yılı ÇKS kaydı yapılmayan araziler,

b) Üretim yılı içerisinde herhangi bir üretim ya da üretim gayesiyle toprak işlemesi yapılmamış olan boş araziler,

c) Kadastro geçmemiş birimlerde, tapu sicil müdürlüklerinden onaylı tapu zabıt kaydına sahip olmayan çayır vasıflı araziler,

ç) Askı listelerinde toplam arazi miktarının hatalı olması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için yazılı başvurusu yapılmayan araziler,

d) Orman ve tesis kadastrosu tamamlanmamış ormanla ilişkili alanlarda, Orman Genel Müdürlüğü temsilcisinin de bulunduğu tespit komisyonlarınca düzenlenen raporlarda, tarım arazisi haline getirilmediği tespit edilen araziler,

e) Tapuda tescili bulunmayan mülkiyeti ihtilaflı olup da, mazot, gübre ve toprak analizi desteği askı işlemleri sırasında taraflardan birisince itiraz konusu yapılan araziler,

f) Tespit komisyonları çalışmalarına yardım edilmediği, çalışmaların engellendiği tespit komisyonu tutanağı ile belirlenen ve tahkim komisyonu tarafından mazot, gübre ve toprak analizi desteği kapsamı dışında bırakılmasına karar verilen köylerdeki araziler.


Paylaşmak Güzeldir
Yazar
Yazar
2013 – 2014 Erkunt Traktör Fiyat Listesi Erkunt Kismet 58e ile New Holland tt65 Çekişmesi
Bir yorum yazın
Siz de düşüncenizi belirtebilirsiniz.

Ekonomi ve İş Dünyası